Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 4/2014

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 27

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-V/2014. godinu, sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, o prosječnoj vrijednosti satnice rada u zemljama EU, pa time i u RH, te podacima o udjelu broja sati rada/tjedan u teoretski mogućem broju sati rada/godina, o BDP-u/stanovnik, te komentar o realnosti visine plaće u RH u odnosu na ostvaren BDP, prema podacima za druge članice EU,
 • Podaci o mirovinama za lipanj 2014.g., prema izračunu i isplatama, sa zaštitnim dodatkom, isplaćene u srpnju 2014.g.,
 • Analiza/komentar mirovina obračunatih/isplaćenih u VII/14 mjesecu za VI/14., te analizi iznosa prosječne mirovine s aspekta da li je mogla/trebala biti veća u odnosu na isplaćene mirovine u zemljama EU, svedeno na ekonomsku snagu BDP/stanovnik U rh,

          NOVI PROPISI:

 • Novi Zakon o zaštiti na radu, objava NN, 71/14. u primjeni od 19. 06. 2014.g.– komentar, I. dio

  Kratke obavijesti:

          - Ovrha imovine građana, za dugovanja trećim osobama
          - Prijava na mirovinsko osiguranje, ujedno je i prijava na obvezno zdravstveno osiguranje
          - Nova stopa zakonske zatezne kamate od 01. 07. 2014.g. je 12,29 % godišnje
          - Zastara potraživanja radnika iz radnog odnosa prema poslodavcu od 07.08.2014.g. je 5 godin
          - Otpremnina kod otkaza ugovora o radu,
          - Ako poslodavac likvidira djelatnost po bilo kojem pravnom osnovu, radniku prestaje ugovor o radu po sili zakona, obavijest – ne otkaz!
          - Prestanak ugovora o radu po sili zakona, kada radnik navrši 65 g. života i min. 15 g. mirovinskog staža
          - Za otkaz ugovora o radu poslodavac mora imati valjane razloge
          - Plaća radnika i isprave o plaći,
          - Politika plaća je pod kontrolom HZZO-a, zato oprez u odluci o visini plaće

 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA U PRIVATNOJ PRAKSI HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak
 • Pravo radnika na neplaćeni dopust – model rješenja, te naputak


ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE   28 - 53

 • U sudskom sporu protiv svog poslodavca, m.s. traži obračun plaće i drugih materijalnih prava prema KU za javno zdravstvo, protivno ZOR-u i sudskoj praksi,
 • Kako za privatnu praksu koncesionara utvrditi realne parametre za izračun plaće radnika tima, u odnosu na parametre koje koristi HZZO, uvažavajući sve različite
  uvjete koji utječu na poslovanje privatnika?,
 • U odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za provođenje SKZZ, Područni ured HZZO-a, preuzeo je prerogative Upravnog vijeća HZZO-a...., što je izazvalo zbrku u postupku,
 • Inicijative Udruge novom ministru zdravlja, uz čestitke na imenovanju, glede promjena u Zakonu o zz i radu Ministarstva – kadrovske promjene – sve u korist
  zaštite interesa privatne prakse/subjekta privatnog zdravstva, sa prilozima:

               - Razrješenje problema nastalih ukidanjem članka 41. stavak 10. Zakona o zz,
               - Odgovor MZ – preslika
               - Prijedlog izračuna cijena usluga za ljekarničku djelatnost
               - Dopuna prijedloga ZOR-a,
               - Kaznena prijava Općinskom i Županijskom odvjetništvu protiv čelnice Sindikata ms/mt


IZ RADA UDRUGE   54 - 64

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 12. 07. 2014.g., sa prilogom – Periodični obračun Udruge za razdoblje I-VI/2014.g.

Dokumenti za download ili online pregled :

  Zaštita interesa privatne prakse , poslovne obavijesti i popratni akt.