Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 3/2015

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 53

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-II/2015. godinu, sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, te analiza plaća za realni sektor i usporedba visine plaće po djelatnostima,
 • Podaci o mirovinama za OŽUJAK 2015.g., prema izračunu i isplatama, sa zaštitnim dodatkom, isplaćene u travnju 2015.g.
 • Analiza/komentar mirovina obračunatih/isplaćenih u IV/15 mjesecu za III/15., te analizi iznosa prosječne mirovine s aspekta da li je mogla/trebala biti veća u odnosu na isplaćene mirovine u zemljama EU, svedeno na ekonomsku snagu BDP/stanovnik U RH,

  NOVI PROPISI:

 • Obračun zakupnine i naknade za koncesiju, nakon što je ministar zdravlja donio Odluku o najvišem iznosu naknade za koncesiju
 • Nepreciznost pravne norme u primjeni može polučiti suprotne efekte od očekivanih, prema svrsi i cilju njenog donošenja
 • „Gdje je nestala pravna misao “, stručni članak/esej pripremio Vladimir Kamenski, dipl. iur., viši stručni savjetnik Ministarstva zdravlja.
 • Prilog raspravi o predloženim rješenjima u Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, konkretno članka 108.
 • Racionalizacija medicine – globalni problem, prof.dr. Mladen Štulhofer, objava, Liječničke novine
 • Ako koncesionar ne sklopi ugovor o skupnoj praksi (sloboda odlučivanja), m o r a s kolegom iste struke ili njih više, sklopiti ugovor o međusobnoj zamjeni, u smislu članka 155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti

  - PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava .radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak

           AKTUALNO: Izvršenje rasporeda korištenja GO/2015.g.:

 • Uvodne napomene
 • Trajanje godišnjeg odmora i razdoblje njegovog korištenja
 • Donošenje Rješenja o trajanju i razdoblju korištenja GO radnika
 • Model Rješenja za GO za sve djelatnosti privatne prakse
 • Regres za korištenje GO/2015.G.
 • Modeli Rješenja o isplati regresa za GO za radnika, ali i za ZRPP, kao poduzetnika

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE, komentare/predmet pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.   54 - 68

 • Nakon što dr.med. dent. obavi pripravnički staž kod poslodavca, ovaj može s njim sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za rad u statusu sekundarca
 • Obračun/isplata jubilarne nagrade za određeni broj godina rada radnika za istog poslodavca, pravo je radnika, a obveza poslodavca,
 • rad temeljem ugovora o djelu je i dalje zakonit oblik rada, ako su za takav oblik rada ispunjeni propisani uvjeti.
 • Ako specijalistički pregled obavi osiguranik HZZO-a kod privatnika, bilo da je u statusu zdravstvene ustanove ili ZRPP, pa taj subjekt preporuči osiguraniku pacijentu korištenje određene terapije, njegov izabrani doktor o/om treba/mora uvažiti tu preporuku, kao da ju je dao specijalist ustanove, koja je ugovorni subjekt HZZO-a
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske, NN, 150/14., u primjeni od 01. 01. 2014.g. propisao je postotak koji se primjenjuje na iznos osnovice za tvrđivanje naknade plaće za vrijeme bolovanja radnika
 • Ako je ZRPP koncesionar sklopio ugovor o koncesiji i nakon toga, kao produkt posljedičnouzročne sveze sklopio ugovor sa HZZO-om za manji broj osiguranika od propisanog tandarda, pa je slijedom toga ostvario i razmjerno manja sredstva, ima prava na podmirenje razlike do propisanog standarda, na teret općine/grada prema prebivalištu tanovnika/osiguranika
 • Ako se usvoji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zz, prema prijedlogu, o kojem se vode rasprave, zaposleni doktori medicine/dentalne medicine u DZ na poslovima primarne razine zz, moći će pokrenuti postupak stjecanja koncesije za istu djelatnost prema struci, te legalizaciju privatne prakse
 • Tko je nositelj prava vlasništva nad zdravstvenim subjektima, još uvijek u praksi izaziva pogrešne zaključke, sa neadekvatnim/pravnim posljedicama.
 • Godišnji odmori i osiguranje zamjene, da bi se osigurao kontinuitet obavljanja djelatnosti  koncesionara, prema članku 11. Zakona o zz
 • Radnik člana Udruge – ordinacije privatne prakse, zdravstvene ustanove i/ili trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost – ostvaruje plaću prema mjerilima i kriterijima, kako to ropisuje Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva

IZ RADA UDRUGE   51 - 60

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 13.12. 2014.g.
 • Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za ljekarničku djelatnost od 04. 02. 2015.g.

Dokumenti za download ili online pregled :

  Zaštita interesa privatne prakse, popratni akt i Obračun zakupnine i naknade za koncesiju.