Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
21.01.2019
Srednji
GBP
1
8,427415
USD
1
6,509911
EUR
1
7,424553
Pliva banner
Home
Časopis broj 1/2016

SADRŽAJ

POSLOVNE OBAVIJESTI   2 - 30

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-Xii/2015. godinu, sa podacima o iznosu neto plaće izražene u €, te analiza plaća za realni sektor i usporedba visine plaće po djelatnostima,
 • Podaci o mirovinama za SIJEČANJ 2016.g., prema izračunu i isplatama, sa zaštitnim dodatkom, isplaćene u veljači 2016.g.
 • Analiza/komentar mirovina obračunatih/isplaćenih u II/16 mjesecu za I/16.

  A K T U A L N O:

 • Da li je Država ovlaštena sanirati gubitke u poslovanju ustanova u vlasništvu županije, na način kako je to učinila temeljem Zakona o sanaciji javnih ustanova? - pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

 • „Zakon o zdravstvenoj zaštiti i posebni propisi“, stručni članak/esej pripremio Vladimir Kamenski, dipl. iur., viši stručni savjetnik Ministarstva zdravlja,

 • Stranke u zakupnom odnosu, ako je predmet zakupa prostor i oprema za pružanje zdravstvene zaštite od strane koncesionara – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak

 • AKTUALNO: Obradujte radnika i sebe prigodnim darom u naravi, u povodu Uskrsa, tzv. „Uskrnicom“
  o Model Rješenja za isplatu „Uskrsnice“ radniku
  o Model Rješenja za isplati „Uskrsnice“ sebi - privatniku

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE, komentare/predmet pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.   31 - 47

 • Uvjeti za osnivanje RTG kabineta, u sastavu pravne osobe – ustanove ili trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost, u djelatnosti dentalne medicine;

 •  Plaćanje parafiskalnog nameta – za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) – uprave šuma pokušavaju proširiti i na privatnu praksu, tj. fizičke osobe koje obavljaju

  zdravstvenu djelatnost razvrstanu u djelatnost obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima;

 • Problemi iz poslovnog i odnosa zakupnika i zakupodavca DZ SDŽ imaju dugu tradiciju, bez naznake kada će okončati, što se potvrđuje primjerom, za koji se piše

  komentar;

 • Primjena Odluke ministra o najvišem iznosu naknade za koncesiju (NN,55/15.) ima utjecaja i na utvrđivanje visine zakupnine za poslovni prostor koji koristi zakupac koncesionar, ne samo u DZ, već i za prostor u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba, pa i za svoj prostor;

 • Pitanje kršenja/narušavanja privatnosti pacijenata prilikom korištenja usluga MBL-a;

 • Posljedice nepoznavanja radnog prava, u slučaju likvidacije djelatnosti privatne prakse;

 • Obveza čuvanja medicinske dokumentacije;

IZ RADA UDRUGE   48 -72

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge održane 20.02. 2016.g., sa prilozima:
  - Završni račun UPPZ/2015.g.
  - Program rada UPPZ/2016.g.
  - Financijski plan UPPZ/2016.g.
  - Odluka o iznosu članarine i pristupnine u članstvo UPPZ/2016.g.
  - Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za MBL djelatnost
  - Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ljekarničku djelatnost

Dokumenti za download ili online pregled :

  Iz rada udruge