Kontakt:

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu
Rugvička ulica br.1 10000 Zagreb
Tel: 01/6190 001; 6190 003
Fax: 01/6190 005

HNB tečajna lista

Dana
20.02.2019
Srednji
GBP
1
8,466901
USD
1
6,549754
EUR
1
7,405152
Pliva banner

Tražilica

Naš časopis:

Casopis
Časopis prošli
8
Interview
Home Novosti Ciljevi i svrha postojanja Udruge i koristi od članstva u Udruzi
Ciljevi i svrha postojanja Udruge i koristi od članstva u Udruzi

Ovdje možete pročitati o ciljevima i zadacima naše udruge.....

1. Udruga daje savjete clanovima iz domene radnog i zdravstvenog prava, prava zdravstvenog osiguranja, poreznog sustava i dr.,
2. Udruga štiti gospodarski - poduzetnicki i poslovodni interes privatne prakse prema drzavi i ostalim subjektima.

3. Udruga u ime poslodavaca privatne prakse, zajedno sa Sindikatom zaposlenika na radu u privatnoj praksi Hrvatske zakljucuje Kolektivni ugovor za primjenu Zakona o radu u privatnoj praksi Hrvatske, cime ispunjava uvjet svrhe udruzivanja u Udrugu iz clanka 166. Zakona o radu.

4. Udruga pomaze clanovima u primjeni zakljucenog Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske, sukladno odredbama Zakona o radu. (Pojedina pravna rješenja iz Kolektivnog Ugovora prilagodena su interesu privatne prakse, sve u okviru zakonskih mogucnosti i razlikuje ga od zakljucenog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove javnog zdravstva.)

U provedbi Udruga:

- organizira savjetovanja, seminare i slicno radi primjene Kolektivnog ugovora;
- uspostavlja poslovne odnose sa odvjetnicima u svim vecim gradovima, koji bi u slucaju radnih i drugih sporova zastupa i clana Udruge uz pomoc i savjete sluzbe Udruge;
- kontaktira Sindikat, kao udrugu zaposlenika na radu u privatnoj praksi Hrvatske radi iznalazenja takvih rješenja koja ce afirmirati druge oblike rješavanja sporova (vansudska nagodba, arbitraza u udruzi i svi drugi oblici mirnog rješavanja sporova);
- pruza usluge arbitraze i mirenja poslodavca- clana Udruge i zaposlenika - clana Sindikata zaposlenika na radu kod poslodavaca u privatnoj praksi Hrvatske.

5. Udruga pruza pomoc clanu savjetima:

-kako voditi poslovne knjige i koje (Knjigu prometa, Knjigu prihoda i rashoda, Knjigu trajne imovine, Knjigu ulaznih i izlaznih racuna).

- kako evidentirati opremu u popis trajne imovine i kako obracunavati otpis vrijednosti - amortizaciju i zaštitnu kamatu kapitala;

- kako evidentirati poslovne rashode i koje - više ili manje od normativa;

- kako zakljuciti Ugovor o radu sa zaposlenikom i kako isplacivati dohodak od nesamostalnog rada zaposleniku;

- kako za sebe placati doprinose i kakav je tretman tako uplacenih doprinosa;

- kako obracunavati porez i koji;

- kako sastavljati dokumente na osnovi kojih obavlja knjizenja (ugovori, rješenja, odluke itd.);

- kako formirati racun, kako evidentirati racun u Knjizi prometa ili prihoda i rashoda;

- kako evidentirati promet u ordinaciji, kada usluge prodaje HZZO-u, odnosno korisniku na slobodnom trzištu;

- kako formirati cijene usluga ordinacije, kada uslugu prodaje na slobodnom trzištu;

- kako kupuje opremu, sitni inventar, potrošni materijal;

- kako evidentirati reprodukcijski materijal i kako otpisuje njegovo trošenje;

- kako iskazuje dohodak od samostalnog rada i kako placa akontaciju poreza na dohodak;

- kako angazira druge kolege kao konzilijarijuse po ugovoru o djelu;

- kako popunjava poreznu prijavu i kako iskazuje poslovni rezultat u godišnjoj poreznoj prijavi, i dr.

- kako i uz koje uvjete placat gotovinom.

6. Udruga zastupa privatnu praksu prema Ministarstvu zdravstva

7. Udruga zastupa privatnu praksu prema HZZO-u i njegovim podrucnim uredima, kao na primjer, nastojeci:

- izboriti se, da se trošak amortizacije opreme ordinacije privatne prakse prizna u kalkulaciji vrijednosti programa ili cijeni usluga, jer se kroz amortizaciju obavlja otpis vrijednosti kapitala imovine vlasnika ordinacije, a ordinaciji se na taj nacin osiguravaju novcana sredstva za prostu reprodukciju;

- izboriti se, da se u kalkulaciji vrijednosti programa i cijeni usluge zdravstvenom djelatniku privatne prakse priznaju sredstva za zaštitu kapitala, prema zakonskj stopi koja se primjenjuje na revaloriziranu - knjigovodstvenu vrijednost investicijskog dobra, sukladno clanku 18. Zakona o porezu na dohodak;

- izboriti se, da u cijeni rada zdravstvenog djelatnika privatne prakse HZZO osigura i sredstva za proširenje materijalne osnove rada po stopi od 1-3 % od revalorizirane nabavne vrijednosti opreme, osiguravajuci na taj nacin vlasniku kapitala i sredstva za proširenu, ne samo i za prostu reprodukciju;

- izboriti se, da se u vrijednosti programa vlasniku ordinacije privatne prakse osiguraju i sredstva za strucno usavršavanje, obzirom na obvezu iz clanka 120. Zakona (relicenciranje dozvole za samostalan rad svakih 6 godina), najmanje u protuvrijednosti 1-2 % vrijednosti godišnjeg programa;

- izboriti se, da se u vrijednosti programa, vlasniku ordinacije privatne prakse osiguraju sredstva za zamjenu odsutnog vlasnika ordinacije zbog korištenja godišnjeg odmora njega i njegove medicinske sestre, tako, da se umjesto 12 kalkulira 13 bruto placa zdravstvenih djelatnika tima;

- izboriti se, da se u vrijednosti programa, vlasniku ordinacije - ugovornom doktoru osiguraju veca sredstva za paranteralnu terapiju, u vrsti i kolicini prema prijedlogu Udruge;

- izboriti se, da se u vrijednosti programa, vlasniku ordinacije - privatne prakse, ugovornom doktoru osiguraju sredstva za provodenje nuznih dijagnostickih postupaka;

- izboriti se, da se u vrijednosti programa, vlasniku ordinacije - ugovornom doktoru osiguraju sredstva za bolovanje do 42 dana po istom principu, kao što poslodavac isplacuje bolovanje svom zaposleniku, tj. da se sredstva programa doznacuju ugovornom doktoru privatne prakse nezavisno što on svojim radom nije izvršio zadani program u vrijeme bolovanja;

- izboriti se, da se zakljuce ugovori HZZO-a i privatne prakse za specijalisticko-konzilijarnu djelatnost, ne samo za primarnu zravstvenu zaštitu.

8. Udruga inicira promjene u zakonskim i podzakonskim propisima štiteci interes privatne prakse, kada vazeci propisi postanu kocnica razvoja i djelovanja privatne prakse.

9. Udruga štiti privatnu praksu prema zdravstvenim ustanovama javnog zdravstva, kada njeni zaposlenici ne zele priznati strucno mišljenje i provedeni dijagnosticki postupak u ordinaciji privatne prakse, a bolesnik mora nastaviti lijecenje u zdravstvenoj ustanovi. Štetu trpi bolesnik i ugled profesije, a etika i moral padaju na nisku razinu, sve zato jer se odnosi privatne prakse i javnog zdravstva dozivljavaju kao sukob, a ne kao jednakost interesa u lijecenju bolesnika.