Časopis broj 5/2019

S A D R Ž A J: Stranica:

POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 2 – 51

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-IX/2019. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2018.g.
 • Analiza plaća po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Odnos prosječne najviše i prosječne najniže ostvarene plaće, bez obzira na pripadnost grupaciji pravnih osoba realnog sektora rada,

  Analiza i komentari podataka o mirovinama
 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u X/19 za IX/19.,
 • Prosječna godišnja neto/bruto plaća u RH ostvarena u pravnim osobama /sveza sa izračunom mirovine,
 • Analiza korisnika mirovine iz članka 99. Zakona o MO , na dan 31.10.o.g., osoba koji su zasnovali radni odnos do ½ PRV i usporedba rasta za prethodno razdoblje (korisnika starosne mirovine ,prijevremene starosne mirovine, invalidske mirovine, mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ,korisnika mirovine MUP-a i MO )
 • Radnici/osiguranici mlađi od 30 godina s kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina
 • Primjena Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika (ZRPP) u ordinaciji Mreže javne zdravstvene službe, s naglaskom za primjenu od strane ZRPP
 • Osvrt na primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, pripremio mr.sc. Ante Gabrilo
 • Primjena obveznih mišljenja Ministarstva financija RH, u svezi prava na obračun/isplatu novih neoporezivih primitaka – pripremio mr.sc. Ante Gabrilo
 • Osnovice za obračun doprinosa i izabrane više osnovice za obračun doprinosa u 2020.god. prema objavi DZS o prosječnoj bruto plaći 01-08/2019.g. – pripremio mr.sc. Ante Gabrilo
 • ZAKONI U PRIPREMI ZA DONOŠENJE- pripremio mr.sc. Ante Gabrilo

  – Nacrt prijedloga izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost,
  – Nacrt prijedloga izmjena Zakona o fiskalizaciju u prometu gotovinom,
  – Nacrt prijedloga izmjena Zakona o porezu na dobit,
  – Nacrt prijedloga izmjena Zakona o porezu na dohodak,

  PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

  Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. :

Modeli rješenja o isplati:

 • Paušalne, neoporezive novčane naknade za podmirenje troškova prehrane radnika tijekom godine, do 5.000,00 kn./god.
 • Isto sebi – nositelju djelatnosti privatne prakse ,također do 5.000,00 kn./god., pozivom direktno na odredbe Zakona o porezu na dohodak i na odredbe Pravilnika/isti predmet
 • Neoporeziva nagrada za obračun rezultata rada radnika, do 5.000,00 kn/god.
 • Isto sebi – neoporeziva nagrada za obračun rezultata rada i -nositelju djelatnosti privatne prakse, također do 5.000,00 kn

  AKTUALNO: Isplata potpore radniku i ZRPP – sebi, za kupnju dara djetetu/2019., sa modelima Rješenja za isplatu potpore, te Isplata „Božićnice“/2019 radniku/ZRPP, sa modelima Rješenja za isplatu

  ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE pitanja, odgovori i stručni komentar…………………………………………………………………………………………..52-58
 • Država stimulira zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina života .
 • Zdravstveni radnik privatne prakse (ZRPP, ima pravo koristiti poticaj Države, da ne mora obračunavati na teret svojih poslovnih rashoda i trošak doprinosa „na“ plaću svom mladom radniku najduže 5 godina
 • Zasnivanje radnog odnosa sa nespecijalistom koji bi/će obavljati poslove na radnom mjestu specijaliste, uz rad i nadzor specijaliste, kao sekundarac,
 • Način obračuna plaće radniku poslodavca – člana Udruge,
 • Zdravstveni radnici privatne prakse, koji su obavljali djelatnost prema zanimanju u statusu koncesionara, mogu u roku od 6 mjeseci, računajući od dana stupanja na snagu Zakona podnijeti pisanu izjavu ravnatelju DZ o namjeri zasnivanja radnog odnosa u DZ

  IZ RADA UDRUGE…………………………………………………………………..59 – 64
 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge, od 9.11.2019.god.

Prilozi: zaštita interesa privatne prakse i poslovne obavijesti.