Časopis broj 2/2020

S A D R Ž A J: Stranica:

POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 2 – 36

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-III/2020. god. . i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2019.g.
 • Analiza plaća po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Odnos prosječne najviše i prosječne najniže ostvarene plaće, bez obzira na pripadnost grupaciji pravnih osoba realnog sektora rada,

  Analiza i komentari podataka o mirovinama
 • Pregled osnovnih podataka o stanju u mirovinskom osiguranju, prema podacima za IV/2020.god. – isplata u V/2020.god.,
 • Korisnici koji su pravo na mirovinu prvi puta ostvarili u 2020.god. i korisnici mirovina kojima je u 2020.god. prestalo pravo na mirovinu,
 • Korisnici koji su mirovinu ostvarili prema posebnim propisima,
 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u V/20 za IV/20
 • Prosječna godišnja neto/bruto plaća u RH ostvarena u pravnim osobama /sveza sa izračunom mirovine,
 • Analiza korisnika mirovine iz članka 99. Zakona o MO , na dan 30.4.o.g., osoba koji su zasnovali radni odnos do ½ PRV i usporedba rasta za prethodno razdoblje (korisnika starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine, invalidske mirovine, mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, korisnika mirovine MUP-a i MO )
 • Radnici/osiguranici mlađi od 30 godina s kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina – stanje 30.4.2020.god.

STRUČNI ĆLANCI/PREDMETI PRILAGOĐENI VREMENU KRIZE COVID-19

 • Plaćanje rada doktora obiteljske/opće medicine i polivalentne dentalne medicine u izdvojenim ambulantama za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od CORONA virusa, prema izvješću ravnatelja DZ o radu COVID 19 ambulante

  Slobodne teme:
 • Esej „Više, nije uvijek i bolje“ – autor Vladimir Kamenski, dipl. iur.
 • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak
 • Članak: „Za 2020. god. osnovica za obračun plaća radnika u privatnom zdravstvu Hrvatske utvrđena za razdoblje I-V/2020., u iznosu od 5.809,79 kn bruto/mjesec, o s t a j e ista, tj. neće se mijenjati s primjenom od 1.6., odnosno 1.10.2020.god“,
 • Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ,

  Aktualno: Izvršenje pripremnih radnji radi donošenja Rasporeda korištenja GO za 2020.g. prema ZOR-u i prema KU, kojeg mora donijeti poslodavac do 30. 06. 2020.g.
 • Modeli Rasporeda korištenja GO: za dr. med./dr. med. dent., za ordinacije sa više zaposlenih, npr. za MBL, za ljekarnu….
 • Modeli izračuna GO u radnim danima/radnik poslodavca za sve djelatnosti privatne prakse da bi na osnovi tog/takvog izračuna poslodavac stekao pravo utvrditi GO radniku u većem ili minimalnom trajanju od 4 tjedna.

  ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE pitanja, odgovori i stručni komentar…………………………………………………………………………………………..37-44
 • Godišnji odmor radnika, aktualna je tema u vremenu dostave ovog broja Časopisa članovima, zbog skorog početka korištenja GO/2020.
 • Zdravstveni radnik privatne prakse, može, načelno promijeniti sjedište rada svoje ordinacije, na način i po postupku, kako je propisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
 • Nema pravne zapreke zaposliti radnika na određeno/neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom, pa i za 2 sata rada/dan, ili 10 sati rada/tjedan, što znači sa ¼ ili 25 % punog radnog vremena,
 • Ako je vlasnik poslovnog prostora sklopio ugovor o zakupu i tim ugovorom zakupniku dao pravo isti prostor dati u podzakup, npr. za obavljanje iste zdravstvene djelatnosti u tzv. smjenskom radu, tada se presumira da iznos plaćene zakupnine zakupodavcu sadrži u sebi i mogući ekvivalent „raubanja“ istog prostora i u 2. smjeni
 • Radnici na radu u privatnoj praksi Hrvatske, a isto tako i drugi radnici na radu kod bilo kojeg poslodavca ostvaruju prava iz rada i po osnovi rada, kako je propisano ZOR-om, Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
 • Zdravstveni radnik privatne prakse koji je ili nije uključen u Mrežu JZS može zaposliti x radnika, različitog zanimanja/stupnja stručne spreme, zavisno o potrebama za obavljanje djelatnosti

Prilozi: Poslovne obavijesti , Plaćanje rada doktora obiteljske opće medicine i osnovica za obračun plaća radnika.