Časopis broj 5/2020

S A D R Ž A J: Stranica:


Podnesak HUUGO upućen javnosti , u svezi statusa ZRPP uključenih u Mrežu JZS……………………………………………………………………………………………….. 1
POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 3 – 52

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-XII/2020. god. . i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2019.g.
 • Analiza plaća po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Odnos prosječne najviše i prosječne najniže ostvarene plaće, bez obzira na pripadnost grupaciji pravnih osoba realnog sektora rada,

  Analiza i komentari podataka o mirovinama
 • Pregled osnovnih podataka o stanju u mirovinskom osiguranju, prema podacima za IX/2020.god. – isplata u X/2020.god.,
 • Prosječna godišnja neto/bruto plaća u RH ostvarena u pravnim osobama /sveza sa izračunom mirovine,
 • Analiza korisnika mirovine iz članka 99. Zakona o MO , na dan 30.9. .o.g., osoba koji su zasnovali radni odnos do ½ PRV i usporedba rasta za prethodno razdoblje (korisnika starosne mirovine ,prijevremene starosne mirovine, invalidske mirovine, mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ,korisnika mirovine MUP-a i MO )
 • Radnici/osiguranici mlađi od 30 godina s kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina – stanje 30.9.2020.god.

STRUČNI ČLANCI – ostali autori

 • Godišnja prijava poreza na dohodak za 2020.god., članak mr.sc. A. Gabrila
 • Nova mjera HZZ-a: Potpora za očuvanje radnih mjesta za razdoblje: listopad-prosinac 2020.god., članak mr.sc. A. Gabrila
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, NN 121/19 – novosti u primjeni od 01/01/2021.god. , članak mr.sc. A. Gabrila
 • Mini porezna reforma od 01/01/2021.god., članak mr.sc. A. Gabrila
 • Slobodne teme: esej Vladimira Kamenskog, dipl. iur. – „Život pod maskom“
 • Aktivnosti u zaštiti interesa članova Udruge, pripremio I. Gabrilo, dipl. iur.

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

Modeli rješenja o isplati:

 • Paušalne, neoporezive novčane naknade za podmirenje troškova prehrane radnika tijekom godine,do 5.000,00 kn./god.
 • Isto sebi – nositelju djelatnosti privatne prakse ,također do 5.000,00 kn./god., pozivom direktno na odredbe Zakona o porezu na dohodak i na odredbe Pravilnika/isti predmet
 • Neoporeziva nagrada za obračun rezultata rada radnika, do 5.000,00 kn/god.
 • Isto sebi – neoporeziva nagrada za obračun rezultata rada i -nositelju djelatnosti privatne prakse, također do 5.000,00 kn

  AKTUALNO: Isplata potpore radniku i ZRPP – sebi, za kupnju dara djetetu/2020., sa modelima Rješenja za isplatu potpore, te Isplata „Božićnice“/2020 radniku/ZRPP, sa modelima Rješenja za isplatu

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE pitanja, odgovori i stručni komentar…………………………………………………………………………………………….. 53 – 69

 • Ministarstvo zdravstva stavlja znak jednakosti u pravima i obvezama zdravstvenog radnika privatne prakse fizičku osobu koja posluje po načelu za obrt i zdravstvene ustanove, pravne osobe, primjenjujući ANALOGIJU, suprotno načelima pravnog poretka/prava svake civilizirane države
 • Povodeći se načelom jednakosti svih pred zakonom, a opći akti tijela s javnim ovlastima, što je i HLK, moraju biti u suglasju sa zakonom, pa ona svojim općim aktom ne bi mogla skratiti/produljiti rok za relicenciranje dozvole za samostalni rad propisan za sve članove Komore i to samo za kategoriju umirovljenika
 • Optometrija nije zdravstvena djelatnost, odnosno, optometristi nisu zdravstveni radnici
 • Nejednaki tretman privatnika u Mreži JZS, sve zbog načela vlasništva

  KORESPODENCIJA SA ČLANOVIMA E-MAILOM – ODGOVORI UDRUGE NA PITANJA/DILEME, ŠTO MOŽE KORISTITI SVIM ČLANOVIMA U ISTOJ PRAVNOJ SITUACIJI- pripremio I. Gabrilo, dipl. iur.

  IZ RADA UDRUGE…………………………………………………………………………….. 70 – 76
 • Zapisnik i Odluke Predsjedništva skupštine Udruge od 10.10.2020.god.
 • Zapisnik i Odluke Skupštine Udruge održane 21.11.2020.god.

Tekst na zadnjim koricama Časopisa: „Nove mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za dodjelu potpora…

Prilozi: Poslovne obavijesti , Odgovor MZ i HZZO-u – dr. Rodić i popratni dokument.