Časopis broj 4/2021

S A D R Ž A J: Stranica:

INTERVJU: Razgovor s Hanom Kralj, dr. med. dent., spec. parodontologom, osnivačicom i ravnateljicom Poliklinike za dentalnu protetiku, parodontologiju, ortodonciju i endodonciju sa restaurativnom dentalnom medicinom K 2, Petrova 84, 10000 Zagreb…………………………..…………… 2 – 6

POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 7 – 24.

• Podaci o neto i bruto plaćama u RH, Ø za razdoblje I-VII/ 2021. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2020.g.
• Analiza plaća u društvenim djelatnostima po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
• Analiza plaća u realnom sektoru.

Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i o korisnicima mirovina prema svotama mirovina, vrstama i prema prosječnim iznosima mirovina, koji su ostvarili pravo na mirovinu prema Zakonu o MO

Analiza i komentari podataka o mirovinama

• Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u rujnu za kolovoz 2021. god.
• Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i drugi aktualni podaci
• Podaci o korisnicima starosne mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV,
• Radnici/osiguranici mlađi od 30 godina s kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina,

Stručni članak mr.sc. Ante Gabrila:

• Novi model ugovaranja primarne zdravstvene zaštite u ugovornim razdobljima od 2013.g. do 2021. godine (uključena izmjena KU od 30.09.2019.g., Odluka HZZO-a od 10.02.2021.g. i osnovica za plaće od 01.01.2021.g.) za četiri djelatnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – dentalna medicina, opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita žena i zdravstvena zaštita djece predškolske dobi………………………………………..…24 -35

Stručni članci – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.:

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

• Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika ………………………………………………………………………………………………..… 35 – 40

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE – vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentar – Ivan Gabrilo, dipl. iur. …….………………………………..41 – 47

IZ RADA UDRUGE

• Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge održane 25.9.2021.
god., sa prilogom – Periodični obračun Udruge za razdoblje I-VI/21…. 48 – 68

Prilozi: Intervju, iz rada udruge, max. iznos pp, poslovne obavijesti, minimalna plaća i zaštita interesa privatne prakse.