Časopis broj 1/2022

Aktualne teme

  • PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak – pripremio Ivan Gabarilo, dipl. iur. ……………………………………………..………………………………………….2 - 1
  • • Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika
• Obračun „Uskrsnice“ Radniku i Poslodavcu/2022.god.

❖ Model Rješenja za isplatu Radniku,

❖ Model Rješenja za isplatu „Uskrsnice“ privatniku/poslodavcu

❖ Model Odluke o načinu ostvarenja prava radnika na dar u naravi – „Uskrsnicu“/2022.

STRUČNI ČLANAK - pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ..………………................................................................……………………10 - 14

  • Primjena Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentar – Ivan Gabrilo, dipl. iur. …………………………………………….................................................................................................................................………15 - 22

IZ RADA UDRUGE…………………………………………………………………………………….................................................................………23 - 64

Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge održane 5.3.2022.god., sa prilozima:

  •  Izvješće o rezultatu rada Udruge u 2021.god., 
  •  Odluka o usvajanju Završnog računa za 2022.god. 
  •  Plan i program rada Udruge za 2022.god. 
  •  Financijski plan Udruge za 2022.god. 
  • Odluka o iznosu članarine i pristupnine u članstvo Udruge za 2022.god.. 
  •  Smjernice za izradu Programa rada Udruge u razdoblju 2021 – 2025.god

Prilozi za preuzimanje: