Časopis broj 6/2022

Maksimalni iznosi primjerenih plaća prema novoj osnovici od 884,44 €/mjesec (6.663,47 kn/mjesec) bruto, u primjeni od 1.1.2023.god.

AKTUALNE TEME:

 • Godišnja Financijska izvješća, te Prijava poreza na dobit za 2022.godinu …………………………………….2 - 8
 • Primjena Kolektivnog ugovora o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske, objava NN, 148/22, u primjeni od 1.1.2023.god. ……………...................………………8 – 9
 • Donijet je Zakon o izmjenama i dopunama ZOR-a, NN, 151/22….............................................…………….9 - 17

  PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak
 • Neoporezivi iznosi iz Pravilnika o porezu na dohodak , koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i/ili radniku i neoporezivi iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, a koje poslodavac može, a ne mora isplatiti

  OBRAČUN „USKRSNICE“ RADNIKU I POSLODAVCU/2023.GOD

 • Model Rješenja za isplatu Radniku,
 • Model Rješenja za isplatu „Uskrsnice“ privatniku/poslodavcu
 • Model Odluke o načinu ostvarenja prava radnika na dar u naravi – „Uskrsnicu“/2023.

  Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i o korisnicima mirovina prema svotama mirovina, vrstama i prema prosječnim iznosima mirovina, koji su ostvarili pravo na mirovinu prema Zakonu o MO
 • Analiza i komentari podataka o osiguranicima mirovinskog osiguranja i drugi aktualni podaci
 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u siječnju 2023. god. za prosinac 2022. god.
 • Podaci o korisnicima starosne mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV,
 • Radnici/osiguranici mlađi od 30 god. s kojima je poslodavac zasnova radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 god.
 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, Ø 2022. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2021.g
 • Analiza plaća u realnom sektoru, te u društvenim djelatnostima po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje

  ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentar – Ivan Gabrilo, dipl. iur. …………………………………………….......................................................................................………44 - 56

  IZ RADA UDRUGE………………………………………………………….......................................................……………….. 57 - 64
 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 17.12.2022.god.

Dokumenti za download :