Časopis broj 4/2023

Maksimalni iznosi primjerenih plaća prema novoj osnovici od 902,08 €/mjesec (6.796,72 kn/mjesec) bruto i novim koeficijentima iz Uredbe…NN, 46/23., u primjeni od 1.6.2023.god.

POSLOVNE OBAVIJESTI - AKTUALNE TEME:

▪Rad učenika i studenata, u privatnoj praksi, zakonske odredbe i mogućnosti - pripremio mr.sc. Ante Gabrilo …………..............................................................................................................................…………………..2 – 9
▪Dodatan rad radnika koji je zaposlen i radi u punom radnom vremenu (PRV) kod jednog poslodavca = matični poslodavac ili radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca i to do fonda sati rada PRV od 40 sati/tjedan, sa modelima Odluka i Ugovora za realizaciju takvog DODATNOG rada - pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur… ………………………………......................................................……………..9 – 28

 • Model Odluke 2. poslodavca o utvrđivanju rasporeda DODATNOG rada za radnika u JEDNAKOM trajanju, mjereno satima rada/tjedan/mjesec,
 • Model Odluke 2. poslodavca o utvrđivanju rasporeda DODTNOG rada za radnika u NEJEDNAKOM trajanju, zajedno sa prekovremenim radom,
 • Model obavijesti radnika matičnom poslodavcu/poslodavcima, da je sklopio ugovor o DODATNOM radu,
 • Model Ugovora o DODATNOM radu na određeno vrijeme za poslodavca – člana Udruge, koji sklapa subjekt zdravstva koji je u vlasništvu domaće ili strane pravne ili fizičke osobe………, NE za zdravstvenog radnika u statusu javnog službenika,
 • Model Ugovora o međusobnim pravima i obvezama….. kojeg sklapaju subjekti PRIVATNOG i JAVNOG zdravstva …., npr. o mogućnosti rada dr. med za subjekta privatnog zdravstva
 • Model Ugovora o DODATNOM radu Radnika poslodavca sa PRV za 2. poslodavca
  ▪Očinski dopust i ostala prava u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora – pripremio mr.sc. Ante Gabrilo…………………………………………………............................................................................……………29 - 31
  ▪„Zdravstvo – nove reformske mjere prema austrijskom modelu“ – esej Vladimira Kamenskog, dipl. iur.
  Primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak……………………………………………………………………………………....................................……..31 - 38

  Analize koje slijede, pripremio: Ivan Gabrilo, dipl. iur………...........................................………38 - 47

  ▪Analiza i komentar o neto i bruto plaći po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje I-VII/2023. god., sa indeksom odnosa plaće ø I-VII/ 2023/2022 god
  ▪Analiza podataka o osiguranicima mirovinskog osiguranja
  ▪Analiza i pregled osnovnih podataka o stanju u mirovinskom osiguranju, prema podacima za VIII/2023.god. – isplata mirovina u IX/2023.god.
  ▪Analiza i komentar u svezi broja korisnika mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV,

  ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentari – Ivan Gabrilo, dipl. iur. i mr.sc. Ante Gabrilo………………………………………………………………48 - 52

  IZ RADA UDRUGE:……………………………………………….............................................…………………53 - 64
 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge od 22.7.2023.god. sa prilozima:
  o Izvješće o rezultata poslovanju Udruge za razdoblje I-VI/23. s analitičkim i subanalitičkim podacima
  o Donijete Odluke

Dokumenti za download :

Iz rada Udruge

Zaštita interesa privatne prakse

Poslovne obavijesti

Odluka članarina

Vanjske korice