Časopis broj 2/2021

S A D R Ž A J: Stranica:

POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 2 – 37.

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-II/Ø 2020. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2020.g.
 • Analiza plaća u društvenim djelatnostima po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Analiza plaća u realnom sektoru.
 • Usporedba Ø plaće u RH s nekim državama u EU.

Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i o korisnicima mirovina prema svotama mirovina, vrstama i prema prosječnim iznosima mirovina, koji su ostvarili pravo na mirovinu prema zakonu o MO

Analiza i komentari podataka o mirovinama

 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u travnju za ožujak 2021. god.
 • Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i drugi aktualni podaci
 • Za usporedbu, prezentiraju se podaci o mirovinama koje su ostvarili osiguranici, računajući do 31.12.1998.god. i koji su ostvarili, računajući od 1.1.1999.god.??
 • Podaci o korisnicima starosne mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV,
 • Radnici/osiguranici mlađi od 30 godina s kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina,

Stručni članci:

 • Analiza plaća u društvenim djelatnostima, javnoj upravi, znanosti, socijalnoj skrbi, financijama i…, prema podacima iz tablice br. 1., članak I. Gabrila, dipl. iur.
 • PLAĆE U RH – 2. analiza plaća u RH i izračun realnosti iznosa takve plaće izražene u €, za 2020.god., u usporedbi sa plaćama u državama EU, na način, da se koeficijentom udjela BDP-a/RH/stanovnik u udjelu istog BDP-a države članice EU pomnoži plaća te države, kako bi dobiveni iznos usporedili sa plaćom RH i polučili zaključak, koliko je plaća u RH realna/+/- u odnosu na deklarirani iznos, članak I. Gabrila, dipl. iur.

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

Aktualno! – RASPORED GO/2021.: Izvršenje pripremnih radnji radi donošenja Rasporeda korištenja GO za 2021.g. prema ZOR-u i prema KU, kojeg mora donijeti poslodavac do 30.06.2021.g.

 • Modeli Rasporeda korištenja GO: za dr. med./dr. med. dent., za ordinacije sa više zaposlenih,npr. za MBL, za ljekarnu….
 • Modeli izračuna GO u radnim danima/radnik poslodavca za sve djelatnosti privatne prakse da bi na osnovi tog/takvog izračuna poslodavac stekao pravo utvrditi GO radniku u većem ili minimalnom trajanju od 4 tjedna.

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE, vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentar – Ivan Gabrilo, dipl. iur.……………….. 38 – 44
IZ RADA UDRUGE……………………………………………………………………………….. 45 – 68

 • Program rada Udruge za 2021.god.
 • Financijski plan Udruge za 2021. god.
 • Smjernica za izradu Programa rada Udruge/godina, u razdoblju 2021 – 2025.g.

Prilozi: iz rada Udruge i tekst prokura.