Časopis broj 4/2022

AKTUALNE TEME – pripremio mr.sc. Ante Gabrilo……..................................................................… 2 - 7

 • Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak,
 • Propisane šifre vrste isplate po radniku na B stranici JOPPD obrasca iz Pravilnika,
 • Primici i porezno priznati izdatci slobodnih zanimanja/ obrta u K.P.I. za 2022.god.

STRUČNI ČLANCI – pripremio: Ivan Gabrilo, dipl. iur.…................................................................…7 - 27

 • Pokretanje inicijative prema Sindikatu radnika na radu u privatnom zdravstvu Hrvatske za izmjenu i dopunu Kolektivnog ugovora za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske, NN, 118/19., u primjeni od 1.1.2020.god. i sa rokom valjanosti do 31.12.2024. god.
 • Zaštita osobnih podataka iz Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća, te Zakona kojim je preuzeta Uredba u pravni poredak Države, NN,42/18. – podsjetnik/memoriranje znanja
 • Interes Udruge da reagira na Odluku Vlade RH o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Dodatka Temeljenom KU za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade RH, koja je objavljena u NN, 107/22.

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika ……..………………………………....……………………..28 – 33

 • Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i o korisnicima mirovina prema svotama mirovina, vrstama i prema prosječnim iznosima mirovina, koji su ostvarili pravo na mirovinu prema ZMO, npr:
 1. Podaci o posebnim grupama osiguranika, kao što su to pripadnici NOR-, članovi IV Sabora i SIV-a, članovi HAZU, zastupnici Sabora i izvršne vlasti, Ustavnog suda i…,
 2. Podaci o zaposlenim umirovljenicima u radnom odnosu do ½ PRV,
 3. Podaci o broju aktivnih osiguranih osoba (zaposleni i sl.) po županijama, sa podatkom o prosjeku od cca 78.000, broju koji ispunjava samo 6 županija i koji time legitimira ekonomsku snagu županija …………………………………………………………...................................................................................................…33 – 41
 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-VI/2022 .........................................................41 -47

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE - vaši e-mailovi, pitanja, odgovori i stručni komentar – Ivan Gabrilo, dipl. iur. …..….....................................................................................................................................……… 48 - 56

Dokumenti za download :