Časopis broj 3/2020

S A D R Ž A J: Stranica:

POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 2 – 43

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-IV/2020. god. . i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2019.g.
 • Analiza plaća po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Odnos prosječne najviše i prosječne najniže ostvarene plaće, bez obzira na pripadnost grupaciji pravnih osoba realnog sektora rada,

  Analiza i komentari podataka o mirovinama
 • Pregled osnovnih podataka o stanju u mirovinskom osiguranju, prema podacima za V/2020.god. – isplata u VI/2020.god.,
 • Korisnici koji su pravo na mirovinu prvi puta ostvarili u 2020.god. i korisnici mirovina kojima je u 2020.god. prestalo pravo na mirovinu,
 • Korisnici koji su mirovinu ostvarili prema posebnim propisima,
 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u VI/20 za V/20
 • Prosječna godišnja neto/bruto plaća u RH ostvarena u pravnim osobama /sveza sa izračunom mirovine,
 • Analiza korisnika mirovine iz članka 99. Zakona o MO , na dan 31.05.o.g., osoba koji su zasnovali radni odnos do ½ PRV i usporedba rasta za prethodno razdoblje (korisnika starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine, invalidske mirovine, mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, korisnika mirovine MUP-a i MO )
 • Radnici/osiguranici mlađi od 30 godina s kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina – stanje 31.05.2020.god.

  STRUČNI ĆLANAK– Autor: Ivan Gabrilo, dipl. iur.
 • Domovi zdravlja, ali i županije/Grad Zagreb opstruiraju namjeru Države da se djelatnost primarne razine zdravstvene zaštite u većem opsegu obavlja u privatnoj praksi, smanjujući broj timova/djelatnost iz Mreže JZS sa 30 na 25 % u sastavu doma zdravlja i smanjujući uvjet koji mora ispuniti zdravstveni radnik u radnom odnosu sa DZ da bi stekao pravo na zakup jedinice zakupa u DZ, u kojem obavlja rad u timu s drugim ZR, prema ugovoru o radu

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

Članak: „Za 2020. god. osnovica za obračun plaća radnika u privatnom zdravstvu Hrvatske utvrđena za razdoblje I-V/2020., u iznosu od 5.809,79 kn bruto/mjesec, o s t a j e ista, tj. neće se mijenjati s primjenom od 1.6., odnosno 1.10.2020.god“,

Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ,

Aktualno: Izvršenje rasporeda korištenja GO/2020.g.:

 • Uvodne napomene
 • Trajanje godišnjeg odmora i razdoblje njegovog korištenja
 • Donošenje Rješenja o trajanju i razdoblju korištenja GO radnika
 • Model Rješenja za GO za sve djelatnosti privatne prakse
 • Regres za korištenje GO/2020.g.
 • Modeli Rješenja o isplati regresa za GO za radnika, ali i za ZRPP, kao poduzetnika.

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE pitanja, odgovori i stručni komentar…………………………………………………………………………………………..44-48

 • Za realizaciju svoje namjere osnivanja zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost, osnivač mora raspolagati sa odgovarajućim prostorom, kako je propisano Pravilnikom o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, NN, 52/20. …
 • Zdravstveni radnik privatne prakse (ZRPP) uključen u Mrežu JZS, identično kao i onaj koji nije uključen u Mrežu, ima pravo preseliti sjedište rada ordinacije na drugu adresu, što uvjetno rečeno može pretpostaviti i u drugo mjesto, no, uz propisane uvjete i na propisani način.
 • Osnivač, pravna ili fizička osoba i/ili fizička osoba iz članka 70. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, NN, 100/18 (dalje: ZZ/18.) može uz lječilište, ustanovu za zdravstvenu njegu, ustanovu za palijativnu skrb i ljekarničku ustanovu osnovati i zdravstvenu ustanovu tipa POLIKLINIKE iz članka istog ZZ/18.

Prilozi: Poslovne obavijesti , Zadnja stranica.